karimi
media
film
artikelen
boeken
5-06-2008

Meer dan een geldkanaal

 

vice versa

Wereldwijd zijn er grote veranderingen gaande: nieuwe grote economieŽn als China, India en BraziliŽ komen op, er ontstaan nieuwe regionale organisaties, de tegenstellingen tussen arm en rijk binnen landen worden groter, religieuze tegenstellingen worden scherper en de geloofwaardigheid van het Westen en van internationale organisaties als de VN is aangetast. Het grote vraagstuk van schaarste (hoge voedselprijzen, de strijd om grondstoffen en energiebronnen) en de vergaande gevolgen van klimaatverandering, in het bijzonder voor de meest kwetsbare groepen, vormen genoeg aanleiding om ons te bezinnen op de toekomstige uitdagingen van internationale samenwerking en elkaars rol daarin. Ik zeg met opzet elkaars rol: de rol van de overheid en het maatschappelijk middenveld. In het bijzonder moet in ontwikkelingssamenwerking continu worden nagegaan wat veranderingen betekenen voor de veronderstellingen die ten grondslag liggen aan het gevoerde beleid. Alleen zo kunnen de Nederlandse overheid en particuliere organisaties op effectieve wijze vorm blijven geven aan internationale solidariteit en nagaan wat de impact van de interventies zijn en of de juiste keuzes worden gemaakt. Daarom zijn leren, kennis vergaren en eigen veronderstellingen toetsen aan de praktijk wat mij betreft een constant onderdeel van ons werk.

Lammers
Omdat ongeveer een kwart van het ontwikkelingsbudget aan het maatschappelijk middenveld ofwel civil society in het Zuiden wordt besteed, is het niet verwonderlijk dat de minister de (meer)waarde van het maatschappelijk middenveld in armoedebestrijding wil bespreken. De financiŽle steun vanuit het ministerie van Buitenlandse Zaken voor het maatschappelijk middenveld verloopt via Nederlandse ontwikkelingsorganisaties (het particuliere kanaal), via directe steun die het ministerie verstrekt aan internationale niet-gouvernementele organisaties en via ambassades aan lokale maatschappelijke organisaties. Een voor de hand liggende vraag is: waarom zou het ontwikkelingsgeld eerst naar een organisatie als Oxfam Novib moeten gaan om vervolgens bij de civil society in het Zuiden te belanden?

In de 'notitie-Lammers' (Civil society en structurele armoedebestrijding: De rol van actoren uit het Nederlands maatschappelijk middenveld, 2001) geeft het ministerie zelf argumenten voor de eigenstandige positie van het particuliere kanaal: 'De specifieke vorm en ontwikkelingsfase van civil society vragen om maatwerk bij externe interventies. Dat maatwerk kan veelal het best geleverd worden door actoren uit civil society in het Noorden.' Naast deze argumenten is de praktijk de beste testcase.

Van democratisering en respect voor mensenrechten is in een aantal economische succesgevallen, zoals Rusland en China, geen sprake. In tegendeel, in toenemende mate zijn regimes en elites door succesvolle economische groei en/of controle over de opbrengsten uit natuurlijke hulpbronnen in staat om politieke repressie te financieren (zie 'Development and Democracy' in Foreign Affairs van september 2005, waarin wordt betoogd dat economische liberalisering in veel gevallen niet zal leiden tot politieke liberalisering en tenslotte democratie). Daardoor staan burgers en hun organisaties onder toenemende druk. Repressieve regelgeving, bestuurlijke willekeur en gewelddadige acties ten opzichte van het maatschappelijk middenveld maken de werkomgeving voor maatschappelijke organisaties in een groot aantal landen steeds grilliger.

Wat de bijdrage van een ontwikkelingsorganisatie als Oxfam Novib uniek maakt, is de kennis, capaciteit en kwaliteit die in de loop der jaren ontwikkeld zijn om een combinatie van verschillende rollen waar te maken. Het draait hierbij om samenwerking met maatschappelijke organisaties en sociale bewegingen onder doorgaans moeilijke omstandigheden, in een poging bij te dragen aan duurzame veranderingen. Dit kan geen enkele overheid overnemen. Onze partnerschaprelatie met maatschappelijke organisaties is namelijk veel meer dan slechts een financiŽle relatie. Solidariteit, gedeelde waarden, gezamenlijke campagnes en acties, capaciteitsontwikkeling en het delen en faciliteren van kennisontwikkeling vormen de basis van onze partnerschaprelaties. Hiervoor gebruiken wij naast strategische financiering ook andere middelen zoals lobby en advocacy, mediawerk, campagnes en publieke bewustwording in Nederland. Oxfam Novib kan daarbij terugvallen op meer dan vijftig jaar ervaring en het internationale netwerk van de confederatie van Oxfam International met dertien Oxfam-leden, twee zuidelijke aspirant-leden in India en Mexico, en meer dan achtduizend maatschappelijke partnerorganisaties wereldwijd.

Moeten we met een dergelijk track record tevreden achteroverleunen? Absoluut niet. Want de krachten die onrechtvaardige machtsverhoudingen in de wereld in stand houden, blijven actief.

Gezien de veranderingen in de wereld, de opkomst van bedrijven die zich met armoedebestrijding willen bezighouden, de ontwikkeling van regionale instituties en de opkomst van een aantal sterke en grote organisaties in ontwikkelingslanden, vraag ik mij regelmatig af of wij wel de juiste allianties aangaan binnen het bedrijfsleven en met overheden. Zijn we ons voldoende bewust van de risico's van het werken met lokale actoren in fragiele staten als SomaliŽ, Afghanistan of Zimbabwe? Net zo relevant is de vraag of wij er voldoende in slagen de risico's van ons handelen in moeilijke omstandigheden aan het Nederlandse publiek duidelijk te maken. Eenvoudig is het niet. Wij komen namelijk in toenemende mate voor dilemma's te staan omdat we onze eigen normen en waarden niet altijd herkennen bij de wederpartij, waarmee we een gezamenlijk doel nagestreven. Soms bekruipt mij zelfs het gevoel dat we huiverig zijn onze eigen waarden te expliciteren.

Expertise
Naast de discussie over de meerwaarde van organisaties als strategische financiers zullen er andere thema's in de beleidsdialoog aan de orde komen, maar ťťn onderwerp is al nadrukkelijk door de minister geagendeerd: complementariteit. Ik spreek liever van 'synergie', omdat dit meer gelijkwaardigheid impliceert. Naar mijn overtuiging kan synergie alleen bestaan als de verschillende partijen autonoom zijn, want zonder autonomie is er sprake van onderschikking. Wanneer de Nederlandse overheid de bilaterale hulp aan een overheid van een ontwikkelingsland opschort, betekent dat niet dat alle Nederlandse maatschappelijke organisaties in het kielzog van de overheid moeten stoppen met hun werk. Als dat wel het geval zou zijn, zouden we niet kunnen spreken van een autonome afweging bij organisaties als Oxfam Novib. De bevolking zou dubbel worden getroffen en de geloofwaardigheid van onze claim van solidariteit met de bevolking zou ernstige schade oplopen.

Daarnaast zal het herstellen van de relatie met het betreffende land in de toekomst moeilijker verlopen als er helemaal geen kennis en contacten meer aanwezig zijn. Oxfam Novib was jarenlang in Afghanistan een van de weinige buitenlandse organisaties die actief Afghaanse maatschappelijke organisaties steunde, ruim voordat het land in 2001 wereldnieuws werd. Toen Afghanistan in dat jaar ineens topprioriteit werd voor het ministerie van Buitenlandse Zaken en er een gebrek bleek te zijn aan gedegen kennis, werd gretig gebruik gemaakt van de aanwezige expertise bij maatschappelijke organisaties als Oxfam Novib.

In falende of fragiele staten, meer in het algemeen in conflictsituaties, kan een overheid sowieso moeilijker aan een volwaardige bilaterale relatie vorm en inhoud geven. Ze kan immers niet met de betreffende overheid samenwerken, omdat deze veelal niet erkend wordt als een legitieme en werkbare partner. In dat geval kunnen alleen particuliere organisaties en VN-instellingen basale steun bieden aan de bevolking.

De minister heeft al eens eerder gevraagd hoe de overheid, het bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld meer synergie kunnen creŽren. Mijn antwoord is: vernauw de bilaterale relatie met een ander land niet tot een relatie van overheid tot overheid. Het recente bezoek aan Nederland van de Braziliaanse president Lula toont aan hoe de bilaterale relatie in een breder perspectief, namelijk van land tot land, gezien kan worden. Tijdens zijn bezoek vroeg Lula niet alleen om gesprekken met ministers en het bedrijfsleven. Hij verzocht ook expliciet om een gesprek met FNV, ICCO en Oxfam Novib, maatschappelijke organisaties die zijn strijd gesteund hebben voor een sociaal rechtvaardige Braziliaanse samenleving, al voordat hij president werd. De waardering voor Nederland is dus niet alleen een waardering voor de relatie met de regering of met de grote Nederlandse investeerders in BraziliŽ. Het is ook een nadrukkelijke waardering voor de tientallen jaren van solidariteit met Braziliaanse partnerorganisaties. Tijdens onze ontmoeting konden we, op basis van wederzijdse waardering, ook een kritisch gesprek aangaan over BraziliŽ's rol met betrekking tot biobrandstoffen. Dat geeft aan dat synergie onder andere voortvloeit uit het nemen van verantwoordelijkheden door beide partijen.

Trots
Ik geloof dat er nog veel ruimte is voor betere afstemming en samenwerking met andere maatschappelijke organisaties, maar ook met overheden hier en in het Zuiden. De voorwaarde is de wederzijdse erkenning van de eigenstandige rol en functie van eenieder en het expliciteren van de waarden van waaruit we bepaalde allianties aangaan. Samen met andere Oxfams pleiten we bij voorbeeld voor meer begrotingssteun aan landen die aan een aantal voorwaarden voldoen. Die voorwaarden houden onder andere in dat het afleggen van politieke verantwoording door ontvangende overheden goed geregeld moet zijn. Sterke parlementen, onafhankelijke rekenkamers, onafhankelijke media en gespecialiseerde maatschappelijke organisaties die overheidsuitgaven goed in de gaten houden, zijn dan onmisbaar. Dat kan betekenen dat wanneer de Nederlandse overheid overgaat tot begrotingssteun in een bepaald land, er afspraken worden gemaakt met Nederlandse maatschappelijke organisaties om lokale democratische instituties, organisaties en instellingen te versterken in hun functie om de accountability te waarborgen. Maar er zijn ook situaties waarin overheden en internationale instellingen economische en/of (geo)politieke belangen laten prevaleren boven het internationale belang van solidariteit en mensenrechten. In dit soort situaties kan nauwelijks sprake zijn van afstemming en samenwerking. Dan hebben wij als deel van de internationale civil society een andere, kritische rol ten opzichte van de Nederlandse overheid, namelijk het organiseren van pluriformiteit en tegenspraak, essentiŽle eigenschappen van het maatschappelijk middenveld. Het financieren van diversiteit (en soms dus de eigen oppositie) is nou precies een onderdeel van de Nederlandse identiteit waar ik bijzonder trots op ben.

Farah Karimi is sinds februari 2008 algemeen directeur van Oxfam Novib

 


news search

19-05-2007 Een parlement vol antidemokraten

Door Harm Ede Botje, Vrij Nederland; Afghanistan Special, 19 mei 2007

Oud-kamerlid Farah Karimi (Groenlinks) werkte drie maanden als adviseur voor de Verenigde Naties in het jonge Afghaanse parlement. Zij begon vol goede moed,...

Categorie: media

15-05-2007 VN in debat: Terug uit Afghanistan?

Vrij Nederland presenteert i.s.m. de Universiteit Leiden en studievereniging SPIL op 15 mei 2007: 'Terug uit Afghanistan' - Een debat over journalistiek en politiek met o.a. Raymond van den Boogaard, Antoinette de Jong, Joeri...

Categorie: nieuws

9-01-2007 Interview With Farah Karimi by Sepideh Abdi

After serving on the Dutch Parliament for three terms as the foreign policy spokeswoman for the Green Party, Farah Karimi decided not to run for Parliament this year. Instead, she plans to begin a new round of civil society...

Categorie: engl media, engl items

4-01-2007 Europa grote afwezige in de Golf-regio

Europa heeft nagenoeg geen politieke invloed in de landen rond de Perzische Golf, constateert Farah Karimi. Dat is merkwaardig omdat juist Europa er belang bij heeft dat die landen zich in democratische richting ontwikkelen.

Categorie: artikelen

27-12-2006 argos: Afscheids-interview met Farah Karimi

Farah Karimi (1960) was van 19 mei 1998 tot 30 november 2006 Tweede-Kamerlid voor GroenLinks. Zij stopt met het werk van kamerlid. Hoe blikt ze terug op haar periode in de Kamer? Gerard Legebeke vraagt het Karimi.

Categorie: media

23-11-2006 Slagveld Afghanistan - recensie van Addie Schulte

Farah Karimi, die onlangs haar carriŤre als politica voor GroenLinks beŽindigde, bracht in 2000 voor het eerst een bezoek aan Afghanistan, De taliban waren nog aan de macht. Afghanistan was destijds een vrouwengevangenis. De...

Categorie: boek_slagveld_afghan

22-11-2006 argos: kernenergie en non-proliferatie

De Iraanse uraniumverrijking, de Noord-Koreaanse bomtest, de vermeende nucleaire agende van Irak: de mogelijke verspreiding van kernwapens beheerst de wereldpolitiek. Het Non Proliferatie Verdrag uit 1968, het verdrag dat die...

Categorie: media

1-10-2006 Where is the Accountability?

The behavior of state officials in the world arena can be viewed as a reflection of the peculiarities of their country?s domestic political system.

At this year?s annual General Assembly meeting of the United Nations, I...

Categorie: engl items, engl articles

27-09-2006 argos: samenwerking tussen Nederlandse ontwikkelingsorganisaties en Taskforce Uruzgan

In Argos Supplement een debat tussen de Tweede Kamerleden Farah Karimi van GroenLinks en Henk-Jan Ormel van het CDA

over de samenwerking tussen Nederlandse ontwikkelingsorganisaties en Taskforce Uruzgan.

Categorie: media

10-09-2006 Society has its own Priorities

During the last four years, the political picture of Holland has undergone instructive changes.

During 2002, just a week before the Parliamentary elections, an extremist right-wing personality Pim Fortuyn who had a good chance...

Categorie: engl items, engl articles

23-07-2006 NIO: Libanon-Demonstratie in Amsterdam

In Amsterdam hebben afgelopen zaterdag enkele duizenden mensen gedemonstreerd tegen het optreden van IsraŽl in Libanon. De demonstranten verzamelden op het beursplein en wandelden in een lange optocht naar het museumplein. Daar...

Categorie: media

19-07-2006 NIO interview: kwestie Libanon

Tweede Kamerlid Farah Karimi van GroenLinks vindt dat Nederland, dat zich jarenlang heeft opgesteld als vriend van IsraŽl, het recht en de plicht heeft om dit land aan te spreken op de rol die het speelt in het conflict met...

Categorie: media

11-07-2006 When Slogans Attain Supreme Priority

It is now one week that New York is witness to a United Nations conference on Small Arms Trafficking. This is the second such conference after the first on in 2001 which looks at the 5-year performance of countries in their...

Categorie: engl items, engl articles

27-04-2006 Only US and Iran

In the spirit of Easter, last week brought the opportunity for European peace-activists to hold anti-war demonstration, like they do every year.

This year?s peace demonstrations took place in different countries in Europe in...

Categorie: engl items, engl articles

19-03-2006 We Must Act Today

The government of Iran faces hard days ahead in its relations with the world community. With its rejection of the Russian enrichment proposal, Iran?s rulers are now completely isolated diplomatically. Because from now on, Russia...

Categorie: engl items, engl articles

28-02-2006 Trips That Have Lost Their Purpose

The visit that Iran?s Foreign Minister Manoutchehr Mottaki paid to the European Parliament last week was widely covered in the Western press.

In the first place, his mere presence in the European Parliament which came soon after...

Categorie: engl items, engl articles

7-02-2006 The Enemy of My Enemy

The behavior of Iran?s government during the recent months in connection with its nuclear policy has moved European governments to the point of complete distrust of the Islamic Republic of Iran. This change even led Europeans to...

Categorie: engl items, engl articles

17-01-2006 The Great Iranian Potential

There is an estimated 6 million Iranians living outside their homeland. The largest group comprises those who left Iran due to the events of the revolution 27 years ago. But since the recent tightening of the social and political...

Categorie: engl items

2-12-2005 argos: de kwestie Khan

De Tweede Kamer houdt op korte termijn een debat over de kwestie-Khan, de atoomspion die Pakistan aan een atoombom hielp met behulp van in de jaren '70 uit Nederland gestolen atoomgeheimen.

Categorie: media

2-12-2005 argos: De affaire Khan

De Tweede Kamer houdt op korte termijn een debat over de kwestie-Khan, de atoomspion die Pakistan aan een atoombom hielp met behulp van in de jaren '70 uit Nederland gestolen atoomgeheimen.

Categorie: media

Displaying results 21 to 40 out of 58

< Vorige

1

2

3

Volgende

 OS   oxfam 
19-05-2007

Een parlement vol antidemokraten

Door Harm Ede Botje, Vrij Nederland; Afghanistan Special, 19 mei 2007

Oud-kamerlid Farah Karimi (Groenlinks) werkte drie maanden als adviseur voor de Verenigde Naties in het jonge Afghaanse parlement. Zij begon vol goede moed,...


15-05-2007

VN in debat: Terug uit Afghanistan?

Vrij Nederland presenteert i.s.m. de Universiteit Leiden en studievereniging SPIL op 15 mei 2007: 'Terug uit Afghanistan' - Een debat over journalistiek en politiek met o.a. Raymond van den Boogaard, Antoinette de Jong, Joeri...


9-01-2007

Interview With Farah Karimi by Sepideh Abdi

After serving on the Dutch Parliament for three terms as the foreign policy spokeswoman for the Green Party, Farah Karimi decided not to run for Parliament this year. Instead, she plans to begin a new round of civil society...


4-01-2007

Europa grote afwezige in de Golf-regio

Europa heeft nagenoeg geen politieke invloed in de landen rond de Perzische Golf, constateert Farah Karimi. Dat is merkwaardig omdat juist Europa er belang bij heeft dat die landen zich in democratische richting ontwikkelen.


27-12-2006

argos: Afscheids-interview met Farah Karimi

Farah Karimi (1960) was van 19 mei 1998 tot 30 november 2006 Tweede-Kamerlid voor GroenLinks. Zij stopt met het werk van kamerlid. Hoe blikt ze terug op haar periode in de Kamer? Gerard Legebeke vraagt het Karimi.


23-11-2006

Slagveld Afghanistan - recensie van Addie Schulte

Farah Karimi, die onlangs haar carriŤre als politica voor GroenLinks beŽindigde, bracht in 2000 voor het eerst een bezoek aan Afghanistan, De taliban waren nog aan de macht. Afghanistan was destijds een vrouwengevangenis. De...


22-11-2006

argos: kernenergie en non-proliferatie

De Iraanse uraniumverrijking, de Noord-Koreaanse bomtest, de vermeende nucleaire agende van Irak: de mogelijke verspreiding van kernwapens beheerst de wereldpolitiek. Het Non Proliferatie Verdrag uit 1968, het verdrag dat die...


1-10-2006

Where is the Accountability?

The behavior of state officials in the world arena can be viewed as a reflection of the peculiarities of their country?s domestic political system.

At this year?s annual General Assembly meeting of the United Nations, I...


27-09-2006

argos: samenwerking tussen Nederlandse ontwikkelingsorganisaties en Taskforce Uruzgan

In Argos Supplement een debat tussen de Tweede Kamerleden Farah Karimi van GroenLinks en Henk-Jan Ormel van het CDA

over de samenwerking tussen Nederlandse ontwikkelingsorganisaties en Taskforce Uruzgan.


10-09-2006

Society has its own Priorities

During the last four years, the political picture of Holland has undergone instructive changes.

During 2002, just a week before the Parliamentary elections, an extremist right-wing personality Pim Fortuyn who had a good chance...


23-07-2006

NIO: Libanon-Demonstratie in Amsterdam

In Amsterdam hebben afgelopen zaterdag enkele duizenden mensen gedemonstreerd tegen het optreden van IsraŽl in Libanon. De demonstranten verzamelden op het beursplein en wandelden in een lange optocht naar het museumplein. Daar...


19-07-2006

NIO interview: kwestie Libanon

Tweede Kamerlid Farah Karimi van GroenLinks vindt dat Nederland, dat zich jarenlang heeft opgesteld als vriend van IsraŽl, het recht en de plicht heeft om dit land aan te spreken op de rol die het speelt in het conflict met...


11-07-2006

When Slogans Attain Supreme Priority

It is now one week that New York is witness to a United Nations conference on Small Arms Trafficking. This is the second such conference after the first on in 2001 which looks at the 5-year performance of countries in their...


27-04-2006

Only US and Iran

In the spirit of Easter, last week brought the opportunity for European peace-activists to hold anti-war demonstration, like they do every year.

This year?s peace demonstrations took place in different countries in Europe in...


19-03-2006

We Must Act Today

The government of Iran faces hard days ahead in its relations with the world community. With its rejection of the Russian enrichment proposal, Iran?s rulers are now completely isolated diplomatically. Because from now on, Russia...


28-02-2006

Trips That Have Lost Their Purpose

The visit that Iran?s Foreign Minister Manoutchehr Mottaki paid to the European Parliament last week was widely covered in the Western press.

In the first place, his mere presence in the European Parliament which came soon after...


7-02-2006

The Enemy of My Enemy

The behavior of Iran?s government during the recent months in connection with its nuclear policy has moved European governments to the point of complete distrust of the Islamic Republic of Iran. This change even led Europeans to...


17-01-2006

The Great Iranian Potential

There is an estimated 6 million Iranians living outside their homeland. The largest group comprises those who left Iran due to the events of the revolution 27 years ago. But since the recent tightening of the social and political...


2-12-2005

argos: de kwestie Khan

De Tweede Kamer houdt op korte termijn een debat over de kwestie-Khan, de atoomspion die Pakistan aan een atoombom hielp met behulp van in de jaren '70 uit Nederland gestolen atoomgeheimen.


2-12-2005

argos: De affaire Khan

De Tweede Kamer houdt op korte termijn een debat over de kwestie-Khan, de atoomspion die Pakistan aan een atoombom hielp met behulp van in de jaren '70 uit Nederland gestolen atoomgeheimen.


Displaying results 21 to 40 out of 58

< Vorige

1

2

3

Volgende