karimi
media
film
artikelen
boeken
5-06-2008

Meer dan een geldkanaal

 

vice versa

Wereldwijd zijn er grote veranderingen gaande: nieuwe grote economieŽn als China, India en BraziliŽ komen op, er ontstaan nieuwe regionale organisaties, de tegenstellingen tussen arm en rijk binnen landen worden groter, religieuze tegenstellingen worden scherper en de geloofwaardigheid van het Westen en van internationale organisaties als de VN is aangetast. Het grote vraagstuk van schaarste (hoge voedselprijzen, de strijd om grondstoffen en energiebronnen) en de vergaande gevolgen van klimaatverandering, in het bijzonder voor de meest kwetsbare groepen, vormen genoeg aanleiding om ons te bezinnen op de toekomstige uitdagingen van internationale samenwerking en elkaars rol daarin. Ik zeg met opzet elkaars rol: de rol van de overheid en het maatschappelijk middenveld. In het bijzonder moet in ontwikkelingssamenwerking continu worden nagegaan wat veranderingen betekenen voor de veronderstellingen die ten grondslag liggen aan het gevoerde beleid. Alleen zo kunnen de Nederlandse overheid en particuliere organisaties op effectieve wijze vorm blijven geven aan internationale solidariteit en nagaan wat de impact van de interventies zijn en of de juiste keuzes worden gemaakt. Daarom zijn leren, kennis vergaren en eigen veronderstellingen toetsen aan de praktijk wat mij betreft een constant onderdeel van ons werk.

Lammers
Omdat ongeveer een kwart van het ontwikkelingsbudget aan het maatschappelijk middenveld ofwel civil society in het Zuiden wordt besteed, is het niet verwonderlijk dat de minister de (meer)waarde van het maatschappelijk middenveld in armoedebestrijding wil bespreken. De financiŽle steun vanuit het ministerie van Buitenlandse Zaken voor het maatschappelijk middenveld verloopt via Nederlandse ontwikkelingsorganisaties (het particuliere kanaal), via directe steun die het ministerie verstrekt aan internationale niet-gouvernementele organisaties en via ambassades aan lokale maatschappelijke organisaties. Een voor de hand liggende vraag is: waarom zou het ontwikkelingsgeld eerst naar een organisatie als Oxfam Novib moeten gaan om vervolgens bij de civil society in het Zuiden te belanden?

In de 'notitie-Lammers' (Civil society en structurele armoedebestrijding: De rol van actoren uit het Nederlands maatschappelijk middenveld, 2001) geeft het ministerie zelf argumenten voor de eigenstandige positie van het particuliere kanaal: 'De specifieke vorm en ontwikkelingsfase van civil society vragen om maatwerk bij externe interventies. Dat maatwerk kan veelal het best geleverd worden door actoren uit civil society in het Noorden.' Naast deze argumenten is de praktijk de beste testcase.

Van democratisering en respect voor mensenrechten is in een aantal economische succesgevallen, zoals Rusland en China, geen sprake. In tegendeel, in toenemende mate zijn regimes en elites door succesvolle economische groei en/of controle over de opbrengsten uit natuurlijke hulpbronnen in staat om politieke repressie te financieren (zie 'Development and Democracy' in Foreign Affairs van september 2005, waarin wordt betoogd dat economische liberalisering in veel gevallen niet zal leiden tot politieke liberalisering en tenslotte democratie). Daardoor staan burgers en hun organisaties onder toenemende druk. Repressieve regelgeving, bestuurlijke willekeur en gewelddadige acties ten opzichte van het maatschappelijk middenveld maken de werkomgeving voor maatschappelijke organisaties in een groot aantal landen steeds grilliger.

Wat de bijdrage van een ontwikkelingsorganisatie als Oxfam Novib uniek maakt, is de kennis, capaciteit en kwaliteit die in de loop der jaren ontwikkeld zijn om een combinatie van verschillende rollen waar te maken. Het draait hierbij om samenwerking met maatschappelijke organisaties en sociale bewegingen onder doorgaans moeilijke omstandigheden, in een poging bij te dragen aan duurzame veranderingen. Dit kan geen enkele overheid overnemen. Onze partnerschaprelatie met maatschappelijke organisaties is namelijk veel meer dan slechts een financiŽle relatie. Solidariteit, gedeelde waarden, gezamenlijke campagnes en acties, capaciteitsontwikkeling en het delen en faciliteren van kennisontwikkeling vormen de basis van onze partnerschaprelaties. Hiervoor gebruiken wij naast strategische financiering ook andere middelen zoals lobby en advocacy, mediawerk, campagnes en publieke bewustwording in Nederland. Oxfam Novib kan daarbij terugvallen op meer dan vijftig jaar ervaring en het internationale netwerk van de confederatie van Oxfam International met dertien Oxfam-leden, twee zuidelijke aspirant-leden in India en Mexico, en meer dan achtduizend maatschappelijke partnerorganisaties wereldwijd.

Moeten we met een dergelijk track record tevreden achteroverleunen? Absoluut niet. Want de krachten die onrechtvaardige machtsverhoudingen in de wereld in stand houden, blijven actief.

Gezien de veranderingen in de wereld, de opkomst van bedrijven die zich met armoedebestrijding willen bezighouden, de ontwikkeling van regionale instituties en de opkomst van een aantal sterke en grote organisaties in ontwikkelingslanden, vraag ik mij regelmatig af of wij wel de juiste allianties aangaan binnen het bedrijfsleven en met overheden. Zijn we ons voldoende bewust van de risico's van het werken met lokale actoren in fragiele staten als SomaliŽ, Afghanistan of Zimbabwe? Net zo relevant is de vraag of wij er voldoende in slagen de risico's van ons handelen in moeilijke omstandigheden aan het Nederlandse publiek duidelijk te maken. Eenvoudig is het niet. Wij komen namelijk in toenemende mate voor dilemma's te staan omdat we onze eigen normen en waarden niet altijd herkennen bij de wederpartij, waarmee we een gezamenlijk doel nagestreven. Soms bekruipt mij zelfs het gevoel dat we huiverig zijn onze eigen waarden te expliciteren.

Expertise
Naast de discussie over de meerwaarde van organisaties als strategische financiers zullen er andere thema's in de beleidsdialoog aan de orde komen, maar ťťn onderwerp is al nadrukkelijk door de minister geagendeerd: complementariteit. Ik spreek liever van 'synergie', omdat dit meer gelijkwaardigheid impliceert. Naar mijn overtuiging kan synergie alleen bestaan als de verschillende partijen autonoom zijn, want zonder autonomie is er sprake van onderschikking. Wanneer de Nederlandse overheid de bilaterale hulp aan een overheid van een ontwikkelingsland opschort, betekent dat niet dat alle Nederlandse maatschappelijke organisaties in het kielzog van de overheid moeten stoppen met hun werk. Als dat wel het geval zou zijn, zouden we niet kunnen spreken van een autonome afweging bij organisaties als Oxfam Novib. De bevolking zou dubbel worden getroffen en de geloofwaardigheid van onze claim van solidariteit met de bevolking zou ernstige schade oplopen.

Daarnaast zal het herstellen van de relatie met het betreffende land in de toekomst moeilijker verlopen als er helemaal geen kennis en contacten meer aanwezig zijn. Oxfam Novib was jarenlang in Afghanistan een van de weinige buitenlandse organisaties die actief Afghaanse maatschappelijke organisaties steunde, ruim voordat het land in 2001 wereldnieuws werd. Toen Afghanistan in dat jaar ineens topprioriteit werd voor het ministerie van Buitenlandse Zaken en er een gebrek bleek te zijn aan gedegen kennis, werd gretig gebruik gemaakt van de aanwezige expertise bij maatschappelijke organisaties als Oxfam Novib.

In falende of fragiele staten, meer in het algemeen in conflictsituaties, kan een overheid sowieso moeilijker aan een volwaardige bilaterale relatie vorm en inhoud geven. Ze kan immers niet met de betreffende overheid samenwerken, omdat deze veelal niet erkend wordt als een legitieme en werkbare partner. In dat geval kunnen alleen particuliere organisaties en VN-instellingen basale steun bieden aan de bevolking.

De minister heeft al eens eerder gevraagd hoe de overheid, het bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld meer synergie kunnen creŽren. Mijn antwoord is: vernauw de bilaterale relatie met een ander land niet tot een relatie van overheid tot overheid. Het recente bezoek aan Nederland van de Braziliaanse president Lula toont aan hoe de bilaterale relatie in een breder perspectief, namelijk van land tot land, gezien kan worden. Tijdens zijn bezoek vroeg Lula niet alleen om gesprekken met ministers en het bedrijfsleven. Hij verzocht ook expliciet om een gesprek met FNV, ICCO en Oxfam Novib, maatschappelijke organisaties die zijn strijd gesteund hebben voor een sociaal rechtvaardige Braziliaanse samenleving, al voordat hij president werd. De waardering voor Nederland is dus niet alleen een waardering voor de relatie met de regering of met de grote Nederlandse investeerders in BraziliŽ. Het is ook een nadrukkelijke waardering voor de tientallen jaren van solidariteit met Braziliaanse partnerorganisaties. Tijdens onze ontmoeting konden we, op basis van wederzijdse waardering, ook een kritisch gesprek aangaan over BraziliŽ's rol met betrekking tot biobrandstoffen. Dat geeft aan dat synergie onder andere voortvloeit uit het nemen van verantwoordelijkheden door beide partijen.

Trots
Ik geloof dat er nog veel ruimte is voor betere afstemming en samenwerking met andere maatschappelijke organisaties, maar ook met overheden hier en in het Zuiden. De voorwaarde is de wederzijdse erkenning van de eigenstandige rol en functie van eenieder en het expliciteren van de waarden van waaruit we bepaalde allianties aangaan. Samen met andere Oxfams pleiten we bij voorbeeld voor meer begrotingssteun aan landen die aan een aantal voorwaarden voldoen. Die voorwaarden houden onder andere in dat het afleggen van politieke verantwoording door ontvangende overheden goed geregeld moet zijn. Sterke parlementen, onafhankelijke rekenkamers, onafhankelijke media en gespecialiseerde maatschappelijke organisaties die overheidsuitgaven goed in de gaten houden, zijn dan onmisbaar. Dat kan betekenen dat wanneer de Nederlandse overheid overgaat tot begrotingssteun in een bepaald land, er afspraken worden gemaakt met Nederlandse maatschappelijke organisaties om lokale democratische instituties, organisaties en instellingen te versterken in hun functie om de accountability te waarborgen. Maar er zijn ook situaties waarin overheden en internationale instellingen economische en/of (geo)politieke belangen laten prevaleren boven het internationale belang van solidariteit en mensenrechten. In dit soort situaties kan nauwelijks sprake zijn van afstemming en samenwerking. Dan hebben wij als deel van de internationale civil society een andere, kritische rol ten opzichte van de Nederlandse overheid, namelijk het organiseren van pluriformiteit en tegenspraak, essentiŽle eigenschappen van het maatschappelijk middenveld. Het financieren van diversiteit (en soms dus de eigen oppositie) is nou precies een onderdeel van de Nederlandse identiteit waar ik bijzonder trots op ben.

Farah Karimi is sinds februari 2008 algemeen directeur van Oxfam Novib

 


news search

8-08-2009 Farah Karimi at Afrika Dag Video 1

Debate about effectivity of European Union help for African countries. Camera and Editing: Didier Chabi. Hosed by: Willemieke Doornenbal, Production assistant: Marlon Steven Kate. Netherlands 2009; produced for...

Categorie: video

8-08-2009 Farah Karimi at Afrika Dag Video 2

Debate about effectivity of European Union help for African countries. Camera and Editing: Didier Chabi. Hosed by: Willemieke Doornenbal, Production assistant: Marlon Steven Kate. Netherlands 2009; produced for...

Categorie: video

5-06-2008 Meer dan een geldkanaal

vice versa

ViceVersa 42/3

Wat is de rol van het maatschappelijk middenveld bij armoedebestrijding? Farah Karimi, directeur van Oxfam Novib, geeft een eerste voorzet voor de beleidsdialoog met Buitenlandse Zaken. 'Er kan alleen synergie...

Categorie: artikelen

13-05-2008 Hulpmiddel voor beter en rechtvaardiger leven

Ontwikkelingshulp is geen panacee, maar kan voor miljoenen mensen wel het verschil maken tussen leven en dood, hoop en vernedering, betoogt Farah Karimi.Heeft ontwikkelingssamenwerking nog wel zin? Al geruime tijd voeren de...

Categorie: artikelen, nl_artikelen

15-12-2007 Dag van de Unie

14.00 - 15.00 uur workshop: "Sturen bij de moslimburen" - Jan Marinus Wiersma schreef een boek over de relaties tussen de EU en de islam. Met Farah Karimi en Frans Timmermans.

Categorie: nieuws

1-12-2007 Farah Karimi is Oxfam Novib's new director

On February 1, 2008 Farah Karimi will begin as the new general director of Oxfam Novib. Karimi has ample experience in the field of international co-operation and human rights. She is succeeding Sylvia Borren, who has been in the...

Categorie: engl items

21-11-2007 Farah Karimi nieuwe directeur van Oxfam Novib

Per 1 februari 2008 treedt Farah Karimi aan als de nieuwe algemeen directeur van Oxfam Novib. Karimi heeft een ruime staat van dienst op het gebied van internationale samenwerking en mensenrechten. Zij volgt Sylvia Borren op, die...

Categorie: nieuws

9-11-2007 NGIZ lunchlezing: Afghanistan, relatie West-Oost

Nederlands Genootschap voor Internationale Zaken - Lunchlezing door Farah Karimi

Vrijdag 9 november 2007, 12.15-14.00 in Huize Molenaar te Utrecht

Categorie: nieuws

9-11-2007 15 JAAR ARGOS: Onderzoeksjournalistiek en militaire missies

Minister van Defensie Eimert van Middelkoop zal optreden als ?feestredenaar?. Verder met o.a. ex-Defensie-minister professor Joris Voorhoeve, lector onderzoeksjournalistiek Ad van Liempt en oud-parlementariŽr Farah Karimi. Chris...

Categorie: nieuws

11-10-2007 nrc.nl weblog: Dilemma

Wat doen we met Uruzgan? Blijven of gaan?  Het is zo?n dilemma dat de media steeds hinderlijker op je bord leggen, als een vieze, maar gezonde groente waar je niet op zit te wachten. Ik bleef het maar naar de rand schuiven,...

Categorie: media

10-10-2007 De Ochtenden aan tafel: Over de ultradoxe-islam

De ultra-orthodoxe islam wint terrein in ons land, signaleert de inlichtingendienst AIVD in een gisteren verschenen rapport. Leo Kwarten en Farah Karimi vragen zich af wat de risico's en gevaren zijn van de opmars van moslims die...

Categorie: media

6-10-2007 tentoonstelling "Iran in perspectief"

De tentoonstelling Iran in Perspectief wordt zaterdag 6 oktober om 15.00 uur geopend door Farah Karimi, voormalig Tweede Kamer lid voor Groen Links. U bent hierbij van harte welkom.

Categorie: nieuws

4-10-2007 Waar waren de islamcritici op de salafistenconferentie?

Afgelopen weekend bezocht Farah Karimi een conferentie in Berg en Dal over het salafisme. De conferentie was georganiseerd door het ISIM, het internationaal instituut voor de studie van islam in de moderne wereld, en de Radboud...

Categorie: artikelen

1-10-2007 Farah Karimi: "Maar ik ben ook van de softie"

amnesty international

Wordt vervolgd Oktober 2007 - Het interview - door Rik Smits

Na acht jaar Kamerlidmaatschap voor Groen Links richt Farah Karimi zich helemaal op de landen rond de Perzische Golf. Ze pleit voor meer openheid en betrokkenheid,...

Categorie: media

30-09-2007 Where are the Anti-War Activists?

As threats of a military strike against Iran heighten, a frightening question comes to mind: where are the world?s anti-war groups, and why are they not active enough when it comes to Iran?

Categorie: english articles, engl items

21-09-2007 Planet Peace - internationale dag van de vrede

debat "Vechten Voor Vrede" onder leiding van Andrew Makkinga, met Patrick Cammaert (o.v.b.), Moritz Tenthoff, Farah Karimi en een jonge veteraan die is uitgezonden in een vredesmissie.

 

Categorie: nieuws

15-08-2007 "Ziek van het navelstaren hier"

Farah Karimi druk met verbetering mensenrechten in de Golfstaten - Na de verkiezingen in november 2006 stapten veel Kamerleden uit de politiek, soms niet vrijwillig. Farah Karimi nam zelf het besluit: "De verbazing was weg."

Categorie: media

13-07-2007 Oude grenzen en nieuwe levens

De grootste groep nieuwe migranten in Nederland wordt gevormd door IraniŽrs. Er wonen er bijna dertigduizend in ons land. Wat hen bindt is de vlucht voor een islamitische dictatuur. ?Wees bewuster wat vrijheid betekent.?

Categorie: media

30-06-2007 Het akkoord van Schokland

Vrede en veiligheid zijn belangrijke voorwaarden om de millenniumdoelen te halen. Hoe zorg je daar in de praktijk voor? Moet Nederland meedoen aan vredesmissies in crisisgebieden? Dragen millenniumdoelen andersom ook bij aan...

Categorie: nieuws

27-05-2007 NMO: InFocus op 27-5-2007

In de uitzending van 27 mei 2007 van InFocus - het magazine over de achtergronden bij de actualiteit rond de islam en moslims in Nederland - van de Nederlands Moslim Omroep (NMO) is o.a. een bericht over de missie van ex-Tweede...

Categorie: nieuws, media

Displaying results 1 to 20 out of 58

1

2

3

Volgende

 OS   oxfam 
8-08-2009

Farah Karimi at Afrika Dag Video 1

Debate about effectivity of European Union help for African countries. Camera and Editing: Didier Chabi. Hosed by: Willemieke Doornenbal, Production assistant: Marlon Steven Kate. Netherlands 2009; produced for...


8-08-2009

Farah Karimi at Afrika Dag Video 2

Debate about effectivity of European Union help for African countries. Camera and Editing: Didier Chabi. Hosed by: Willemieke Doornenbal, Production assistant: Marlon Steven Kate. Netherlands 2009; produced for...


5-06-2008

Meer dan een geldkanaal

vice versa

ViceVersa 42/3

Wat is de rol van het maatschappelijk middenveld bij armoedebestrijding? Farah Karimi, directeur van Oxfam Novib, geeft een eerste voorzet voor de beleidsdialoog met Buitenlandse Zaken. 'Er kan alleen synergie...


13-05-2008

Hulpmiddel voor beter en rechtvaardiger leven

Ontwikkelingshulp is geen panacee, maar kan voor miljoenen mensen wel het verschil maken tussen leven en dood, hoop en vernedering, betoogt Farah Karimi.Heeft ontwikkelingssamenwerking nog wel zin? Al geruime tijd voeren de...


15-12-2007

Dag van de Unie

14.00 - 15.00 uur workshop: "Sturen bij de moslimburen" - Jan Marinus Wiersma schreef een boek over de relaties tussen de EU en de islam. Met Farah Karimi en Frans Timmermans.


1-12-2007

Farah Karimi is Oxfam Novib's new director

On February 1, 2008 Farah Karimi will begin as the new general director of Oxfam Novib. Karimi has ample experience in the field of international co-operation and human rights. She is succeeding Sylvia Borren, who has been in the...


21-11-2007

Farah Karimi nieuwe directeur van Oxfam Novib

Per 1 februari 2008 treedt Farah Karimi aan als de nieuwe algemeen directeur van Oxfam Novib. Karimi heeft een ruime staat van dienst op het gebied van internationale samenwerking en mensenrechten. Zij volgt Sylvia Borren op, die...


9-11-2007

NGIZ lunchlezing: Afghanistan, relatie West-Oost

Nederlands Genootschap voor Internationale Zaken - Lunchlezing door Farah Karimi

Vrijdag 9 november 2007, 12.15-14.00 in Huize Molenaar te Utrecht


9-11-2007

15 JAAR ARGOS: Onderzoeksjournalistiek en militaire missies

Minister van Defensie Eimert van Middelkoop zal optreden als ?feestredenaar?. Verder met o.a. ex-Defensie-minister professor Joris Voorhoeve, lector onderzoeksjournalistiek Ad van Liempt en oud-parlementariŽr Farah Karimi. Chris...


11-10-2007

nrc.nl weblog: Dilemma

Wat doen we met Uruzgan? Blijven of gaan?  Het is zo?n dilemma dat de media steeds hinderlijker op je bord leggen, als een vieze, maar gezonde groente waar je niet op zit te wachten. Ik bleef het maar naar de rand schuiven,...


10-10-2007

De Ochtenden aan tafel: Over de ultradoxe-islam

De ultra-orthodoxe islam wint terrein in ons land, signaleert de inlichtingendienst AIVD in een gisteren verschenen rapport. Leo Kwarten en Farah Karimi vragen zich af wat de risico's en gevaren zijn van de opmars van moslims die...


6-10-2007

tentoonstelling "Iran in perspectief"

De tentoonstelling Iran in Perspectief wordt zaterdag 6 oktober om 15.00 uur geopend door Farah Karimi, voormalig Tweede Kamer lid voor Groen Links. U bent hierbij van harte welkom.


4-10-2007

Waar waren de islamcritici op de salafistenconferentie?

Afgelopen weekend bezocht Farah Karimi een conferentie in Berg en Dal over het salafisme. De conferentie was georganiseerd door het ISIM, het internationaal instituut voor de studie van islam in de moderne wereld, en de Radboud...


1-10-2007

Farah Karimi: "Maar ik ben ook van de softie"

amnesty international

Wordt vervolgd Oktober 2007 - Het interview - door Rik Smits

Na acht jaar Kamerlidmaatschap voor Groen Links richt Farah Karimi zich helemaal op de landen rond de Perzische Golf. Ze pleit voor meer openheid en betrokkenheid,...


30-09-2007

Where are the Anti-War Activists?

As threats of a military strike against Iran heighten, a frightening question comes to mind: where are the world?s anti-war groups, and why are they not active enough when it comes to Iran?


21-09-2007

Planet Peace - internationale dag van de vrede

debat "Vechten Voor Vrede" onder leiding van Andrew Makkinga, met Patrick Cammaert (o.v.b.), Moritz Tenthoff, Farah Karimi en een jonge veteraan die is uitgezonden in een vredesmissie.

 


15-08-2007

"Ziek van het navelstaren hier"

Farah Karimi druk met verbetering mensenrechten in de Golfstaten - Na de verkiezingen in november 2006 stapten veel Kamerleden uit de politiek, soms niet vrijwillig. Farah Karimi nam zelf het besluit: "De verbazing was weg."


13-07-2007

Oude grenzen en nieuwe levens

De grootste groep nieuwe migranten in Nederland wordt gevormd door IraniŽrs. Er wonen er bijna dertigduizend in ons land. Wat hen bindt is de vlucht voor een islamitische dictatuur. ?Wees bewuster wat vrijheid betekent.?


30-06-2007

Het akkoord van Schokland

Vrede en veiligheid zijn belangrijke voorwaarden om de millenniumdoelen te halen. Hoe zorg je daar in de praktijk voor? Moet Nederland meedoen aan vredesmissies in crisisgebieden? Dragen millenniumdoelen andersom ook bij aan...


27-05-2007

NMO: InFocus op 27-5-2007

In de uitzending van 27 mei 2007 van InFocus - het magazine over de achtergronden bij de actualiteit rond de islam en moslims in Nederland - van de Nederlands Moslim Omroep (NMO) is o.a. een bericht over de missie van ex-Tweede...


Displaying results 1 to 20 out of 58

1

2

3

Volgende